Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


Přístup k informacím dle zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení (dále jen „oznámení“) a tato jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Obecni úřad Holetín je evidenční orgán, který:
vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři, a to oznámení starosty obce Holetín, vede protokol o každém nahlédnutí do registru
uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k elektronickému registru po vyplnění a ověření žádosti

Informace pro zájemce o nahlížení do registru:

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (obecní úřad ) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (obecní úřad ) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

Žádost o nahlédnutí do registru
Žádost o udělení uživatelského jména a přístupového hesla k registru

POUČENÍ:
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů
Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
Každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
Úřad si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním „Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla“ žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.
Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech
Každý má právo písemně sdělit úřadu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Ministerstvo do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu