Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE HOLETÍN

Holetín nese své jméno od osobního jména od pana Holety. 
První písemná zmínka o Holetínu pochází z roku 1144
Z let 1144, 1242 a 1329 se dovídáme o starodávné cestě z východních Čech na Moravu. Vedla z Chrudimska přes Horní Holetín, vyhýbala se Čertovině, od Medkova kopce se svažovala k Hlinsku, kde na Zámostí, poněkud výše než vede nynější silnice, přešla řeku Chrudimku a směřovala přes náměstí ke Skalce a hlineckým Hradištím, na Chlum a do Křížové, kde navazovala na Libickou stezku. Máme doklady o tom, že při chrudimské cestě se v 16. a 17. století vybíralo v Hlinsku výnosné clo. Nešlo o bezvýznamnou cestu, jak o tom svědčí záznam z roku 1656. Zde se uvádí, že „po silnici skrze Holetín k Hlinskému téměř všichni formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase z markrabství moravského tou cestou skrze Hlinské se vracejí““ 
(Zdroj: Štěpánek, S.: Z dějin jižní části Chrudimska /Hlinecko/, Odbor školství a kultury ONV Chrudim, duben 1969)

Dále vybráno ze soupisu historie sesbírané u příležitosti konání Srazu rodáků ve 2. polovině 20. stol. a dalších zdrojů:

1374
bratři Dětleb a Ješek zvaný Nepášek ze Seslávek byli společníky dědictví, k němuž příslušely tři dvory s lukami a poli v Holetíně.

Ve 14 století
stála v Holetíně tvrz, osídlená rytířem Janem Růbíkem z Holetína, jenž se zaznamenal do dějin našeho národa roku 1415, kdy s ostatními 448 pány, panoši a rytíři z Čech a Moravy, přivěsil svou pečeť k stížním listům, které byly poslány koncilu kostnickému proti upálení mistra Jana Husa a proti žalářování Jeronýma.

1446 – Dětleb se Seslávek prodal svá dědictví v Holetíně ke skutečskému špitálu. O té doby byly dva hospodářské celky v jedné obci. Část hospodářů robotovala na skutečském špitálu a část na panství rychmburském.

V roce 1448 byl tentýž Dětleb ze Seslávek a Holetína ve vojsku Jiřího Poděbradského před Prahou.

Vladycký statek v Holetíně byl prodán v roce 1460 a prodej byl zapsán a vložen v desky zemské. Doslova je psáno: „Toho roku, v pondělí po svaté Kedrutě v hodin 15 a to ku pravému panství dědičně, budoucně a zvláštně.
V tomto roce byl také na soudu skutečském postup paní Marie, vdovy po panu Holetínovi z Holetína, která celý svůj statek postoupila Václavu z Holetína, aby ji k smrti dochoval a jí žádných nátisků nedal činiti.

V Holetíně měli podle záznamů z roku 1465 své majetky kromě pánu z Rychmburku, Růbíkové z Holetína a roku 1473 také Taláckové z Ještětic.

1500 – V záznamu ze dne 30. října toho roku stojí, že Anežka z Chlumu předala v poslední vůli svému synu Jindřichu z Valdštejna kromě zboží rychmburského a mrákotínského také statky v Holetína. Tím se dozvídáme, že v Holetíně byly v té době také rozsáhlé vinice, které rovněž svému synu předala.

1584 – Hejtman chrudimského kraje vykonal sčítání lidu, podle něhož patřila k rychmburskému panství v Horním Holetíně 29 usedlíků a v Dolním Holetíně 9. Je to zároveň první zmínka o dvou Holetínech.

1620 – Tomáš Nechuta, který byl později primátorem v Hlinsku, koupil od Tomáše Medka z Holetína pustiny, které se přezdívaly Vlčí hrdla, od té doby Medkovy Kopce.

Z roku 1621 je zaznamenáno první známé jméno v obci Holetín, a to Oplištil. V kupním kontraktu paní Markéty Bechyňové z Malovců, jakožto poměnice Jindřicha Bočka Hradeckého z Bukovan, byl prodán selský statek v Holetíně Janu Oplištilovi.

1623 – Na počátku třicetileté války, tři roky po bitvě na Bílé hoře, počala na panství rychmburském, v okolí Skutče a Hlinska, tábořit císařská a jiná vojska, která se tu střídala až do roku 1693. Obyvatelstvo měst i vesnic bylo vojskem sužováno, hromadně opouštělo svoje usedlosti, protože výsledky jejich hospodaření šly jen pro vojsko. Zpustlých a opuštěných dvorů neubývalo, ani když opouštění gruntů pokutováno a trestáno vězením. Tím byl tento kraj velice ochuzen. Zvláště v letech 1639, 1643, 1645 a 1648 plenila švédská vojska strašně okolí Košumberka, a tím i na panství Rychmburském napáchala velké škody. Lidé před nimi utíkali do nepřístupných pomezních lesů. Takto zchudlý kraj nebyl ušetřen válečných útrap ani v 18. století, kdy se zde střídala vojska ruská, prušácká a saská, a to v letech 1712 až 1785. V roce 

1715 přímo v Holetíně tábořili dragouni hraběte Senborna. Je zajímavé srovnání údobí asi jednoho století, kdy před bitvou na Bílé hoře byly vydávány zákony proti přepychu selského lidu v oděvu, také proti nošení zlatých čepců a knoflíků se zbídačeným lidem po přechodu vojska během třicetileté války, kdy mnoho lidí hlady pomřelo.

1654 – nejstarší statistická data (neúplná) o počtu řemeslníků – v Holetíně 1 tkadlec,   1 tesař. 

1673 patřil Holetín pod duchovní správu do Skutče

1677 – Horní Holetín měl 410 obyvatel, Dolní Holetín 226 obyvatel

1715 – V Holetíně tábořila slavná švédská vojska hraběte Schonborna

Z roku 1777 se dochoval podrobný robotní seznam robotujících na panství rychmburském.

1785 – Holetín patří k největším osadám hlineckého okresu
V listopadu roku 1783 bylo v Holetíně napočítáno: 41 jabloní, 17 hrušní a 18 švestek, do konce května 1784 přibylo zde 5 jabloní, 3 hrušně, 100 švestek a 1 ořechový strom

1786 – „přifařen“ Horní a Dolní Holetín náboženstvím k Rané

Z roku 1788 evidujeme nejstarší zprávu o filiální škole v Holetíně. Byla o jedné třídě. První škola byla v č. 84 (bývalá kovárna u Malínských), druhá škola ve stavení č. 75 (zřejmě u „Zlesáků“), v níž vyučoval pan Svoboda.

V roce 1792 bylo zaznamenáno, že skutečský špitál měl v Holetíně 106 jiter, 864 sáhů pozemků. Všechny tyto pozemky byly oceněny na 4682 zlaté a 25 krejcarů.

1800 – statistické údaje podle sčítání obyvatel v Holetíně:
Horní Holetín – 2 celoláníci, 36 půlláníků, 3 sedláci, 8 chalupníků, 41 domkářů, 2 panští dědiční pachtýři, 1 panský domkář, 15 obyvatel bez čísla, 33 dědici měšťanů a sedláků, 73 dorostu od 1 do 12 let, 22 od 17 do 17 let, tedy 235 všech mužů, 242 všech žen, celkem 477 obyvatelů.
Dolní Holetín – 3 celoláníci, 25 půlláníků, 2 chalupníci, 79 domkářů na obecní půdě, 5 obyvatel bez čísla, 17 dědiců měšťanů a sedláků, 70 dorostu od 1 do 12 let, 26 od 13 do 17 let, tedy 227 všech mužů, 288 všech žen, celkem 515 obyvatelů.
Počet tkalců v Holetíně: 13 v roce 1808, 10 v roce 1810 a 16 v roce 1812.

1823 byla za rychtářů Mládka a Oplištila postavena nová škola z kamene na Horním Holetíně č. 105 (nynější pošta). Postavena byla s přispěním hraběte Filipa Kinského na Rychumburku. V budově se nacházela učebna, učitelův byt, chlév, sklep a malá zahrádka u jižní strany školy. Na střeše budovy byl zvonek ve věžičce, který odbíjel klekání, poledne i pohřby. V průčelí školy stával plechový krucifix a tabulka s nápisem „Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, neb takových je království boží.“ Prvním učitelem byl pan Antonín Dvořáček

1824 založení evangelického hřbitova v Holetíně

1834 – v Holetíně celkem 1393 osob ve 162 domech
1836 bylo v Holetíně 28 pláteníků; 1 mlýn českého složení hnaný vodou; podle sčítání hospodářského zvířectva zde bylo 41 koní, 293 hovězího dobytka, 15 ovcí, 6 vepřů a 7 úlů včelstva. V tomto roce byla započata stavba silnice k Rané, dokončena byla roku 1848.

1860 – přešla škola v obecní patronát

1870-80 – zřízena textilní továrna Vincence Suchého
Roku 1877 se škola v Holetíně stala dvoutřídní, a proto byla pro druhou třídu najata světnice ve stavení manželů Pejchových v č. 77, kdež byla ponechána až do roku 1882.

červenec 1881 – započata výstavba nové školy č.p. 20 (dnešní škola). 17.9. 1882 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení nové budovy školy. Náklady na její zbudování činily 14000 zlatých. Do školy spadali žáci z Horního Holetína, Dolního Holetína a Horního Babákova.

1883 bylo ustaveno divadelní družstvo a předvedlo veselohru „Paragrafy pana Puškvorce“, o rok později byl utvořen divadelní spolek „Tyl“

1891 byl ustaven první hasičský sbor

1891-1892 byla postavena Kaple sv. Jana Křtitele. Slavnostně byla vysvěcena        25. června 1893

1896 byla ustavena čtenářská beseda

1903 byla ustavena Raifasenka

1919 – 2. února toho roku byl v naší obci založen Sokol, který měl 3 členy zakládající, 41 členů činných, 36 členů přispívajících, celkem 80 členů. V roce 1920 vzrostl počet členů na 94 a v roce 1923 na 141 členů. První výsledky tělovýchovné práce byly předvedeny 8. září 1920 na prvním veřejném sokolském cvičení v Holetíně.

1926 – začíná v Holetíně elektrifikace

1931první autobusové spojení s Hlinskem, kdy se tohoto úkolu ujal pan Bíško

1932 – v obci bylo celkem 9 radiopřijímačů

194120.12. ve 14.30 první slavnostní zastavení vlaku na zastávce zvané Holetín. Vlak jel ve směru Hlinsko – Pardubice. Výstavba objektu vlakové zastávky proběhla okolo roku 1943.

1949 založeno JZD v Holetíně

1956-1957 byla vybudována nová úřadovna MNV Dolní Holetín

1953-1958 výstavba koupaliště (svépomocí) občany Holetína a členy Sokola, s přispěním státu

1960 – sloučení Horního Holetína s Dolním Holetínem a Horními Babáky v jednu obec

1972 - dostavěna a uvedena do provozu jídelna základní školy č. p. 20 (nyní č.p. 178)

1977 - dokončena a uvedena do provozu mateřská škola u základní školy, zrenovována základní škola (elektroinstalace, splachovací WC aj.)

1978 
- místní odbočka Svazarmu zřídila v místě původně rezervovaném na výstavbu MŠ cvičiště pro budoucí řidiče, včetně kiosku

- místní Svaz zahrádkářů zrekonstruoval budovu na Dolním Holetíně a zřídil zde moštárnu a klubovnu svazu
- v akci Z byla s mnohahodinovými brigádami občanů Holetína vybudována nová prodejna potravin vedle školy


1984 - zahájena výstavba vodovodu. Občané obce ve svém volném čase odpracovali tisíce brigádnických hodin v akci Z.

1985 – slavnostní setkání rodáků

2005 – obci udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a prapor obce, jehož podoba se odvíjí od obecního znaku ze 17. Století a jehož autorem je holetínský rodák pan Karel B. Venzara; prapor slavnostně vysvěcen 25. června 2006

2007 - 2010 
– vykoupeny pozemky v areálu koupaliště, rekonstrukce komplexu budov na koupališti (výčep a zázemí pro fotbalisty)
- odkoupení zchátralé budovy naproti OÚ a její komplexní rekonstrukce pro zbudování Kulturně-společenského centra Holetín (budova č. p. 158). 

2008 - 2011 - výkup a zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "za školou"

2011 až současnost - výstavba chodníků podél silnice II/355. Obec průběžně buduje chodníky pro zvýšení bezpečnosti chodců. 

2013 - 2014 - bylo postaveno zastřešené pódium půlkruhového tvaru ve Sportovním areálu Holetín Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu